พื้นที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  • อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(หอสมุด)
  • อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ตึก LC)
  • อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตรงข้ามหอสมุด)
  • หอประชุมประกายเพชร
  • หอประชุมประกายทอง
  • โรงอาหาร
  • อาคารสำนักงานอธิการ
  • โรงยิมใหม่